PIKETNUMMER: 020 - 337 43 69

Derving gemaakt: de rol van beveiligers in het voorkomen van verlies

Gepubliceerd op:

Derving is een veelvoorkomend probleem bij bedrijven, magazijnen en in de detailhandel. Een ander woord voor ‘derving’ is ‘verlies’. Dat kan een financieel verlies zijn of een verlies aan voorraad of handelsgoederen. In beide gevallen is dit verlies toe te schrijven aan onnauwkeurig of crimineel gedrag. Wanneer een bedrijf of winkel derving gemaakt heeft, is dat in de eerste plaats van invloed op de financiële gezondheid van de onderneming. In bredere zin zijn de gevolgen van derving meestal echter nog een stuk groter. Bedrijfs- en winkelbeveiligers van Connect Security spelen een belangrijke rol in het voorkomen en beperken van derving.

Wat is derving?

Omdat lang niet iedereen bekend is met het begrip, gaan we eerst nader in op de vraag ‘wat betekent derving precies?’. Derving houdt in dat het aantal aanwezige producten in een winkel of bedrijf afwijkt van wat op de inventarislijst staat. Daarbij is er een verschil tussen derven en derving. Zo betekent derven het verlies van goederen, terwijl derving het financiële verlies aangeeft.

Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt tussen bekende derving en onbekende derving. Het is voor een onderneming belangrijk om het verschil tussen deze twee vormen van derving te herkennen. Bekende derving wordt ook wel verklaarbare derving genoemd. Hiervan is sprake indien de reden van het verlies aanwijsbaar is. Een andere term voor onbekende derving is onverklaarbare derving. Dit wordt gebruikt als niet te achterhalen valt hoe en wanneer een financieel verlies of een verlies aan voorraad precies is ontstaan. Omdat de oorzaak onduidelijk is, is er niet veel te doen aan onbekende derving. Gelukkig gaat het bij deze vorm van derving vaak maar om een klein percentage van het totaal.

Hoe kunnen beveiligers helpen bij het voorkomen van verlies in de winkel?

Effectieve winkelbeveiliging kan verlies in de winkel helpen voorkomen door het installeren van beveiligingscamera’s, het trainen van personeel in diefstalpreventie en het implementeren van beveiligingstags op producten. Beveiligers kunnen ook actief surveilleren om verdachte activiteiten te detecteren en aan te pakken, waardoor potentiële verliezen worden geminimaliseerd.

Soorten derving

Is de oorzaak van de ontstane derving bekend? Dan kunnen ondernemers te maken krijgen met twee varianten van derving, namelijk criminele derving en niet-criminele derving.

Criminele derving

Criminele derving is verreweg de meest voorkomende vorm van derving. Het antwoord op de vraag ‘wat is criminele derving’ is vrij eenvoudig. In principe betreft het alle soorten derving die zijn toe te schrijven aan criminele activiteiten. Criminele derving geeft dus altijd aan dat er een strafbaar feit is gepleegd. Dat kan verschillende soorten strafbare feiten betreffen. Ter illustratie geven we hier 3 voorbeelden van criminele derving:

1. Winkeldiefstal

Bij criminele derving in een winkel komt diefstal het vaakst voor. Doorgaans wordt deze diefstal gepleegd door mensen die de winkel bezoeken, maar diefstal uit het magazijn valt er ook onder. Indien artikelen worden gestolen, moet een ondernemer deze opnieuw inkopen om de voorraad weer compleet te maken. Behalve de kosten die dit met zich meebrengt, wordt er tevens minder omgezet.

2. Retourfraude

Retourfraude is een minder opvallende vorm van criminele derving en moeilijker te achterhalen en tegen te gaan dan diefstal. Enkele manieren om retourfraude te plegen zijn:

 • Gestolen artikelen retourneren
 • Artikelen retourneren met vervalste kassabonnen
 • Artikelen retourneren die met vals geld zijn gekocht

3. Fraude of diefstal door eigen medewerkers

Criminele derving komt niet altijd van buitenaf. Het kan ook het gevolg zijn van diefstal of fraude door het eigen personeel. Dergelijke strafbare feiten kunnen uiteenlopende vormen aannemen, waaronder:

 • Diefstal van artikelen
 • Stelen van contant geld uit de kassa
 • Familie of vrienden bij het afrekenen minder laten betalen
 • Gebruik van frauduleuze cadeaubonnen
 • Overboeken van geld naar de eigen rekening

Niet criminele derving

Wanneer er geen aantoonbare criminele intentie achter de oorzaak van verlies aan goederen of geld zit, spreken we van niet criminele derving. Omdat dit onbewust gebeurt en het vertrouwen in de medemens niet geschaad wordt, is niet-criminele derving een minder ernstige vorm van product- of winstverlies. Evengoed heeft het wel degelijk financiële gevolgen voor het bedrijf. We verduidelijken een en ander met 3 voorbeelden van niet criminele derving:

1. Administratieve fouten

Administratieve fouten kunnen op allerlei manieren ontstaan en komen voor in diverse vormen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bestellen van verkeerde aantallen
 • Invoeren van een foutieve productcode
 • Duurdere verzendwijze bij een klantbestelling gebruiken dan waarvoor betaald is

2. Controlefouten

De oorzaak van niet-criminele inkomsten derving door controlefouten ligt meestal wat dieper in de organisatie. Het betreft hier bijvoorbeeld:

 • Gebrekkige controle op schade bij ontvangen goederen
 • Niet goed vergelijken van de geleverde aantallen met de bestelfactuur
 • Geleverde producten zijn van een mindere kwaliteit dan de bestelde producten

3. Werkfouten

Werkfouten zijn het gevolg van onoplettendheid in het magazijn of op de productievloer. Enkele voorbeelden van niet criminele derving veroorzaakt door werkfouten zijn:

 • Producten retourneren zonder retourbon
 • Beschadigen van goederen
 • In het magazijn aanwezige artikelen vergeten

Invloed van derving op verschillende sectoren

Wat de oorzaak of achtergrond van geleden derving ook is, het heeft veel impact op uw bedrijf. Afhankelijk van de sector kan de invloed ervan echter verschillen. Derving in de detailhandel heeft onder meer een lagere nettowinst en extra kosten voor het oplossen van de ontstane financiële schade tot gevolg. In de horeca is voedselverspilling door het weggooien van producten een bekende oorzaak van niet-criminele derving. Het resultaat is dat een deel van de potentiële winst in de afvalbak terechtkomt, omdat er meer moet worden ingekocht dan eigenlijk nodig is.

Derving in de logistiek bestaat veelal uit het verdwijnen van of verlies van goederen. Dit kan leiden tot voorraadtekorten en daarmee tot bevoorradingsproblemen voor de winkels en afnemers die het logistieke bedrijf bedient. Derving in de supermarkt is vergelijkbaar met derving in de detailhandel. Criminele derving door diefstal is in deze sector de laatste jaren toegenomen door de massale overstap naar zelfscankassa’s.

Behalve lagere winsten brengt derving eveneens onkosten voor het doorvoeren van preventieve maatregelen met zich mee. Daarnaast kan derving in de logistiek en de detailhandel er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat het wantrouwen naar het personeel toe groter wordt. Zeker wanneer de directe oorzaak van de derving niet duidelijk is.

De rol van beveiligers in het beperken van derving

Om derving in algemene zin te voorkomen kan een ondernemer diverse maatregelen treffen. Het ophangen van bewakingscamera’s ligt hierbij het meest voor de hand. Met name in winkels en magazijnen kunnen camera’s een afschrikwekkende werking hebben en zo vooral criminele derving voorkomen. De rol van beveiligers bij het bestrijden van criminele derving mag evenmin worden onderschat. Fysieke en zichtbaar aanwezige beveiliging draagt in belangrijke mate bij aan het tegengaan van diefstal uit winkels en magazijnen en van opslagterreinen en bouwplaatsen. Het voordeel van beveiligers is dat deze erop getraind zijn om verdachte activiteiten te herkennen. Daardoor kunnen ze op tijd ingrijpen en indien nodig een burgerarrest verrichten en de politie laten komen.

Derving gemaakt: de rol van beveiligers in het voorkomen van verlies

Niet-criminele derving vraagt om een andere aanpak. Dit type derving is immers vaak het gevolg van onnauwkeurig werken en gebeurt onopzettelijk. Het plaatsen van camera’s of inzetten van beveiligers verandert daar weinig aan. Niet-criminele derving voorkomen doet u het best door uw personeel goed op te leiden voor de functie die zij binnen het bedrijf vervullen. Een goed getrainde werknemer werkt nu eenmaal accurater en maakt minder fouten. Een manier bij het voorkomen van goederenderving is het regelmatig controleren van de voorraad middels een cyclustelling. Hierbij wordt steeds één producttype geteld. In een dergelijke gedeeltelijke inventarisatie gaat minder tijd zitten dan in een complete inventarisatie, zodat een cyclustelling vaker kan plaatsvinden.

Een goede manier voor het beperken en voorkomen van derving is het opstellen van een dervings bestrijdings plan. Hiermee krijgt u meer inzicht in de derving die u heeft geconstateerd en pakt u het breed aan. In een dervingsbestrijdingsplan geeft u stap voor stap aan waar het probleem ligt en hoe dit het best kan worden opgelost. Het bestrijdingsplan kan bestaan uit punten als:

Identificatie van het dervingsprobleem

Zoek uit wie of wat de derving veroorzaakt. Is er sprake van criminele derving door diefstal of betreft het niet-criminele derving door administratieve fouten.

Evalueer de beschikbare informatie

Aan de hand van onder meer uw voorraadgegevens, omzetcijfers, kassa-informatie en inruilpercentages krijgt u een beter beeld van patronen en oorzaken die bijdragen aan de derving.

Tref maatregelen

De evaluatie vormt een goede basis om te bepalen welke maatregelen u kunt nemen om de derving te bestrijden. Afhankelijk van uw bevindingen kan dat personeelstraining zijn, het doorvoeren van een strenger voorraadbeheer, het installeren van bewakingscamera’s of het inhuren van een beveiliger.

Onderzoek het effect van de maatregelen

Om er zeker van te zijn dat u de juiste maatregelen treft, is het van belang om te controleren of deze voldoende effectief zijn. Door dit regelmatig te doen, kunt u de wijze waarop u de derving bestrijdt eventueel aanpassen en krijgt u tevens meer inzicht in het probleem.

Gevolgen van derving voor bedrijven

Een van de belangrijkste gevolgen van derving is het verlies aan inkomsten en daarmee aan omzet. Maar naast financiële implicaties kan derving ook andere consequenties hebben. U kunt hierbij denken aan de mogelijke impact van derving op uw bedrijfsreputatie. Verder loopt u als ondernemer het risico dat het klantvertrouwen erdoor wordt geschaad, waardoor men overstapt naar de concurrent. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als u vanwege derving in uw supermarkt of winkel besluit om de tassen van klanten vaker te laten controleren. Een bijkomend gevolg hiervan is soms frustratie bij klanten of zelfs agressie naar uw personeel toe. Dat komt de sfeer in uw winkel en het werkplezier van uw personeel uiteraard niet ten goede.

Een beveiliger maakt het verschil

Professionele beveiliging via Connect Security helpt ondernemers bij het tegengaan van derving. Ten eerste is de aanwezigheid van een beveiliger al voldoende om de meeste potentiële dieven buiten de deur te houden. In de tweede plaats kan een beveiliger zich 100% richten op het scannen van klanten in bijvoorbeeld een winkel en is deze gespecialiseerd in het herkennen van verdacht gedrag. Een derde voordeel is dat beveiligers het gevoel van veiligheid onder klanten en personeel verhogen. En doet zich toch een situatie voor waarin moet worden opgetreden? Dan huurt u met een beveiliger een goed opgeleide en ervaren professional in, die weet hoe in dit soort situaties moet worden gehandeld.

Derving gemaakt: de rol van beveiligers in het voorkomen van verlies

Heeft uw bedrijf, winkel, warenhuis of supermarkt te maken met derving? Dan doet u er goed aan een dervingsbestrijdingsplan op te stellen en te implementeren. U komt er dan achter waar het probleem ligt, zodat u effectief actie kunt ondernemen. Een vervolgstap is het inschakelen van een beveiligingsexpert van Connect Security. Deze bepaalt in overleg met u welke maatregelen getroffen kunnen worden bij het bestrijden en voorkomen van derving.

Woordenlijst

Derving:

Algemene term voor het mislopen van inkomsten of het verlies van producten en goederen binnen een bedrijf, winkel of horecagelegenheid.

Onbekende of onverklaarbare derving:

Het is onduidelijk waar de derving ontstaat en wat de oorzaak is.

Bekende of verklaarbare derving:

De oorzaak van de derving is met zekerheid te achterhalen.

Criminele derving:

Derving die ontstaat door crimineel gedrag, zoals diefstal door klanten, leveranciers of het personeel.

Niet-criminele derving:

Derving die wordt veroorzaakt door administratieve fouten en onnauwkeurig handelen, bijvoorbeeld door leveranciers of het personeel.

Dervingsbestrijdingsplan:

Een plan van aanpak om de oorzaak van derving vast te stellen en doeltreffende maatregelen te treffen.

Beveiliger nodig?

Met meer dan 20 jaar ervaring staan wij graag voor u klaar. Wij zijn binnen 1 á 2 uur ter plaatse als dat nodig is.

Recensies

De afgelopen 15 jaar hebben wij voor én met talloze organisaties gewerkt.
Hieronder enkele referenties waar we trots op zijn:

Augusto de Campos Neto

Gemeente Amsterdam

"In de 12 jaar dat ik als Adviseur Openbare orde en veiligheid heb gewerkt in Amsterdam heb ik Connect Security kunnen inzetten op complexe uitdagingen. De kracht van Connect Security zit enerzijds in de koppeling kunnen maken tussen praktijk en strategie. Daarmee bedoel ik dat men in staat is goed de complexiteit en omgeving te lezen om dan gezamenlijk een strategie te bepalen voor inzet. Anderzijds de flexibiliteit en kwaliteit van personeel. Zelfs op kortetermijninzet met de juiste personen is geen probleem. Met name in complexe wijken waarin snel schakelen op maat nodig is, kwam Connect Security op het juiste moment. Daarnaast kent men en weet men een koppeling te maken met "de straat". Men heeft personeel die de straat begrijpt, de taal kent en cultuur kent, maar ook kan schakelen op directieniveau. Die wisselwerking is heel belangrijk."

Raymond Kollmuss

Hillen & Roosen

"Werk al velen jaren met connect security.
Mijn ervaring met het bedrijf. En eigenaar Serkan. Is super. Altijd op tijd kunnen leveren. Goed personeel. Altijd dat beetje extra. Mocht je iemand zoeken in beveiliging of verkeersregelaar. Dan raad ik connect zeker aan. Serkan bedankt. Je collega Alami in IJmuiden doet zijn werk uitstekend. Krijg de complimenten van de opdrachtgever."

Plaats een reactie