PIKETNUMMER: 020 - 337 43 69

Proactief beveiligen: voorkom incidenten en calamiteiten

Gepubliceerd op:

Bij de beveiliging van winkels, gebouwen en terreinen wordt over het algemeen gebruikgemaakt van verschillende en elkaar aanvullende beveiligingsmaatregelen. Wat vaak voorkomt, is bijvoorbeeld een combinatie van camera’s en elektronische alarmsystemen, die in contact staan met een meldkamer of alarmcentrale. Wanneer het beveiligingssysteem een calamiteit of incident meldt, kan er dan snel een beveiliger ter plaatse zijn.

Hoe doeltreffend dat ook is, dit soort beveiligingsoplossingen bieden geen preventieve bescherming. De beveiligers nemen immers pas poolshoogte nadat er iets is gebeurd of wanneer er overduidelijke aanwijzingen zijn dat er wat staat te gebeuren. De kans is dus aanwezig dat er te laat wordt opgetreden.

En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want het liefst wilt u calamiteiten juist voor zijn en voorkomen dat er iets fout gaat. Dit bereikt u door te kiezen voor proactief beveiligen. Bij deze vorm van beveiliging is het in de kiem smoren van een incident of calamiteit namelijk waar het om draait.

Bent u geïnteresseerd in proactieve beveiliging voor uw bedrijf, instelling, winkel, kantoorpand of terrein? Dan kunt u daarvoor terecht bij Connect Security. Als professional voor particuliere beveiliging bieden wij proactieve beveiligingsdiensten aan door heel Nederland, in allerlei situaties en voor uiteenlopende objecten.

Proactief beveiligen: wat is het en waarom is het belangrijk?

Wanneer beveiliging proactief plaatsvindt, staat preventief optreden centraal. In plaats van pas in actie te komen als er een directe aanleiding voor is, is proactieve beveiliging erop gericht dreigingen vroegtijdig te signaleren en de uitvoer daarvan te verhinderen of dwarsbomen. Bij proactief beveiligingswerk draait het dan ook om verregaande waakzaamheid en doeltreffend anticiperen op momenten dat er sprake is van een mogelijke dreiging.

Het proactief beveiligen van objecten is om meerdere redenen belangrijk. Gaat het bijvoorbeeld om het beveiligen van een bouwplaats of bedrijfspand? Dan zorgen proactieve beveiligingsmaatregelen ervoor dat de continuïteit en bedrijfsprocessen niet worden verstoord. U kunt er als ondernemer op vertrouwen dat de beveiliging potentieel verdachte situaties en mogelijk crimineel gedrag in een vroeg stadium constateert. Op die manier worden grotere toekomstige incidenten voorkomen of wordt de kans daarop tot een minimum beperkt.

Bijkomend is proactief beveiligen ook voor de beveiligers zelf van belang. Dankzij een dergelijke preventieve werkwijze komen zij bijvoorbeeld minder snel in gevaarlijke situaties terecht. Het doel van een proactieve, strategische en tactvolle beveiligingsaanpak is namelijk te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Proactief beveiligen verkleint dus de kans dat er een groter conflict ontstaat. Zo draagt deze vorm van beveiliging actief bij aan de rust, positieve sfeer en het veiligheidsgevoel binnen een gebouw. Met name als het om een winkel, horecagelegenheid of zorginstelling gaat, is dat een belangrijk aspect.

Hoe werkt proactieve beveiliging in de praktijk?

Met proactief beveiligen wordt het actief observeren, monitoren en beoordelen van personen bedoeld. Het richt zich op het preventief herkennen en stoppen van mensen met mogelijk kwaadwillende bedoelingen. Daarbij is het streven om deze mensen steeds een stap voor te zijn en te voorkomen dat ze hun plan doorzetten. Om potentieel verdachte personen te detecteren, let een proactieve beveiliger op verschillende zaken en signalen.

Het gedrag dat iemand vertoont, is vaak een eerste aanwijzing. Het maken van veiligheidsafwegingen op basis van hoe mensen zich gedragen, noemt men ook wel predictive profiling. Door te focussen op afwijkend gedrag, kunnen beveiligers inschatten welke intentie iemand heeft. Vanzelfsprekend is het niet zo dat gedrag dat afwijkt van de norm altijd duidt op een veiligheidsrisico. Menselijke gedragingen zijn namelijk ook afhankelijk van actuele omstandigheden, externe factoren en natuurlijk van de persoon zelf.

Proactieve beveiligers moeten zich daarom goed kunnen inleven in mensen. Dit inlevingsvermogen en de mensenkennis waarover een proactieve beveiliger beschikt, komen op verschillende manieren van pas. Zo helpen ze bij het detecteren en signaleren van personen die mogelijk criminele plannen hebben of om andere redenen een mogelijke bedreiging vormen. Om een inschatting van het dreigingsniveau te maken, baseren beveiligingsmedewerkers zich op meerdere gedragskenmerken.

Proactief beveiligen: voorkom incidenten en calamiteiten

Bij proactief beveiligen speelt in de eerste plaats het herkennen van de modus operandi van criminelen een rol. Met de modus operandi wordt de methodiek of werkwijze van een crimineel bedoeld. De modus operandi is afhankelijk van welke kwaadwillende intentie iemand heeft, maar er zijn meestal wel een aantal terugkerende indicatoren.

Aan een criminele actie gaat bijvoorbeeld vaak een lange voorbereiding vooraf. Tijdens dit traject verzamelt de crimineel informatie over het doel, vindt een voorverkenning plaats, wordt een planning gemaakt, stippelt men een vluchtroute uit, regelt men een of meer vluchtvoertuigen en wordt de beoogde actie doorgaans ook een keer op een andere locatie getraind.

Met name het verzamelen van informatie en het uitvoeren van de voorverkenning kunnen als opvallend gedrag worden aangemerkt. Omdat deze in de omgeving van de geplande criminele operatie plaatsvinden, zijn het de aangewezen momenten voor een proactief beveiligingsteam om in actie te komen. Wanneer tijdens de voorbereiding wordt ingegrepen, ziet de crimineel immers in dat hij of zij opgemerkt is en dat bekend is dat er plannen voor bijvoorbeeld een overval of inbraak zijn. Het doel van proactief beveiligen is dan ook dat de criminele partij daar om die reden van afziet.

Omdat er nog niets strafbaars is gebeurd en er alleen sprake is van een vermoeden, kan een beveiliger de verdachte niet aanhouden en overdragen aan de politie. Daarom zet deze andere technieken in om de potentiële crimineel te stoppen en de eventuele voorgenomen plannen te frustreren. Een belangrijke methode is security questioning. Hierbij gaat de beveiligingsmedewerker het gesprek aan met degene die zich verdacht gedraagt.

Beveiligers die security questioning toepassen, stellen gerichte vragen om de mogelijke dreiging die van een verdacht persoon uitgaat te beoordelen. Deze lichte vorm van ondervraging moet niet verward worden met een verhoor. De beveiliger gebruikt namelijk geen verhoortechnieken of ondervragende toon, maar probeert het gesprek juist op een bewust ontspannen manier te voeren. Het doel daarvan is erachter te komen waarom iemand afwijkend gedrag vertoont om een dreigingsinschatting te maken.

Heeft de verdachte persoon een afdoende en geloofwaardige verklaring voor de manier waarop hij of zij zich gedraagt? Dan gaat de beveiligingsmedewerker er voorlopig vanuit dat de verdenking van dreiging onterecht was. Uiteraard houdt deze de potentiële verdachte nog wel extra in de gaten. Wordt in het gesprek geen goede verklaring gegeven? Dan onderneemt de beveiliger indien nodig verdere actie om ervoor te zorgen dat er niets gebeurt.

Predictive profiling en security questioning zijn typerend voor hoe men proactief beveiligen in praktijk kan brengen, maar vereisen de nodige vaardigheden. Mensen met proactieve beveiliging als specialisme hebben een specifieke opleiding doorlopen. Hierbij zijn ze getraind in het signaleren en inschatten van verdacht gedrag, het herkennen van de modus operandi van criminelen, het benaderen van potentiële criminelen, het stellen van de juiste vragen en het ondernemen van actie om de situatie doeltreffend te de-escaleren.

De voordelen van proactieve beveiliging

Proactief beveiligen brengt diverse voordelen met zich mee. Een van de belangrijkste daarvan is dat het voorkomt dat conflictsituaties ontstaan. Door vroegtijdig ingrijpen verhindert men bovendien dat het conflict zich uitbreidt en wordt criminelen de kans ontnomen om hun eventuele plannen uit te voeren.

Andere voordelen zijn:

  • De beveiliging gebeurt op een positieve en rustige manier
  • Omstanders merken weinig tot niets van het preventieve ingrijpen
  • Algehele sfeer blijft goed
  • Verhoogt het veiligheidsgevoel
  • Kan breed worden toegepast

Verder gaat er een afschrikkende werking van proactief beveiligen uit. Dit draagt eraan bij dat een bedrijf, winkel of winkelcentrum minder aantrekkelijk zal zijn voor inbraak, diefstal, vandalisme en andere criminele activiteiten. Daarmee hebben preventieve en proactieve beveiligingsoplossingen ook een kostenbesparend effect. Bijvoorbeeld wat betreft het herstellen van schade en het verzekeren van een gebouw of de inboedel. Minstens zo belangrijk is natuurlijk dat door het voorkomen van bijvoorbeeld een overval, winkelpersoneel, klanten en omstanders gevrijwaard blijven van psychisch en eventueel lichamelijk letsel.

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn veel sectoren waar de beveiliging proactief is in te vullen. Met name op locaties die niet algemeen toegankelijk zijn, ligt een proactieve werkwijze voor de hand. Denk bijvoorbeeld aan een bouwplaats beveiligen. Op een dergelijke locatie is het snel duidelijk wanneer zich daar iemand bevindt die er niet hoort te zijn. Vooral als dit buiten de reguliere werktijden gebeurt. Hetzelfde kan gezegd worden voor het ‘s nachts of in het weekend bewaken en beveiligen van een bedrijventerrein of haven.

Proactieve beveiligers zijn echter in het bijzonder gewenst op plaatsen waar veel mensen samenkomen. De kracht van de beveiliger schuilt hem in het tijdens het observeren van een mensenmassa correct inschatten en beoordelen van individuele personen en hun eventuele intenties. Daarbij moet de beveiligingsmedewerker goed op de hoogte zijn van hoe mensen zich in een bepaalde situatie gedragen. Zo maakt iemand die met een weekendtas door een winkelcentrum rent een meer verdachte indruk dan iemand die met een weekendtas op een treinstation of luchthaven rent.

In het eerste geval bestaat er immers een gerede kans dat de persoon zojuist een winkel heeft overvallen. Bij de man of vrouw die op de luchthaven of het station rent, is het waarschijnlijker dat deze zich aan de late kant naar een perron of gate haast. Evengoed zou het ook kunnen dat de door het winkelcentrum rennende persoon te laat is en om die reden een korte route neemt om een bus te halen.

Verder is het zo dat mensen met criminele bedoelingen deze vanzelfsprekend te allen tijde proberen te verhullen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat met een of meer personen wordt samengewerkt. Een van de criminelen leidt dan bijvoorbeeld de aandacht af, zodat de ander of anderen het plan ten uitvoer kunnen brengen. Criminelen passen uiteenlopende scenario’s en methodes toe om dwaalsporen uit te zetten.

Het is de taak van de beveiliging om deze methodes te doorzien, de juiste afweging te maken, op de juiste persoon of personen te focussen, en al dan niet in actie te komen. Het gaat bij het maken van de afweging of iemand criminele intenties heeft overigens niet alleen om hoe deze zich gedraagt. Men moet ook rekening houden met welk moment van de dag het is en wat de locatie is. Proactieve beveiligers dienen daarom perfect op de hoogte te zijn van wat gebruikelijk is en wat afwijkt in de omgeving waarin ze op dat moment aan het werk zijn.

Hoe implementeert u proactieve beveiliging?

Voor het effectief implementeren van proactieve beveiligingsmaatregelen moeten eerst de volgende vragen worden gesteld:

  • Welke bezittingen binnen uw bedrijf zijn het meest waardevol?
  • Welk type crimineel vormt een mogelijke bedreiging voor deze bezittingen?
  • Welke werkwijze houdt dit type crimineel er op na?

Wanneer deze vragen beantwoord zijn, kan worden bepaald wat de beste proactieve vormen van beveiliging zijn. De uitwerking daarvan verschilt per geval, en ligt met name aan de aard van het object. Het proactief beveiligen van een kantoorpand vraagt logischerwijze om een andere aanpak dan de beveiliging van een haven of bouwplaats. Het begint er al mee dat de potentiële dreiging uit een andere hoek komt. Daardoor verschilt ook de aard van de criminele activiteiten waarmee rekening moet worden gehouden.

Dit alles is van invloed op hoe proactieve beveiligers hun werkzaamheden invullen. Een goed en volledig inzicht in het gedrag, de denkwijze en de modus operandi van het soort crimineel waar de grootste dreiging van uitgaat, is daarbij cruciaal. Alleen wanneer deze zaken bekend zijn, kunnen beveiligingmedewerkers die een terrein of een winkel-, kantoor- of bedrijfspand beveiligen op de juiste proactieve manier te werk gaan. Hoe dit er in de praktijk komt uit te zien, hangt af van een groot aantal factoren.

Onderhoud van proactieve beveiligingssystemen

Proactieve beveiliging onderscheidt zich weliswaar door de hoge menselijke inbreng, maar steunt daar niet exclusief op. Men maakt vaak gebruik van ondersteunende technologie, waaronder beveiligings- en alarmsystemen. Deze hebben periodieke controles nodig, zodat er altijd op kan worden vertrouwd.

Laat u bijvoorbeeld op een proactieve manier uw bedrijf beveiligen? Dan wordt daarbij ook wel camerabeveiliging ingezet. Vooral als het een omvangrijk bedrijf betreft of indien er waardevolle goederen of producten aanwezig zijn. Het is dan van groot belang om de beveiligingscamera’s regelmatig te checken op hun technische staat en er onderhoud aan te plegen als dat noodzakelijk blijkt.

Ook andere ondersteunende beveiligingssystemen moeten op gezette tijden worden nagekeken en gecontroleerd op mankementen. Om de veiligheid te garanderen is een correcte werking van brand- en inbraakalarmen bijvoorbeeld essentieel. Is dat het geval? Dan weet u zeker dat uw beveiliging in orde is en komt u wanneer zich een calamiteit of incident voordoet niet voor verrassingen te staan.

Veelgestelde vragen over proactief beveiligen

Hoe word je proactief beveiliger?

De Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) heeft een speciale opleiding voor Proactieve Beveiliging. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het herkennen van verdachte indicatoren, security questioning en het maken van dreigingsassessments. Na een succesvol afgelegd examen ontvangt men het branchecertificaat. Voor deze SVPB-cursus is een diploma Beveiliger of certificaat Event Security Officer vereist.

Hoe heet de belangrijkste handleiding voor proactieve beveiligers?

Het Studieboek Proactief Beveiligen geldt als het standaardwerk voor dit type security. Het wordt gebruikt door mensen die in de beveiliging werkzaam zijn, maar ook door justitie- en defensiemedewerkers.

Welke proactieve beveiligingsmaatregelen zijn er?

Bij proactief beveiligen worden uiteenlopende technieken gebruikt, die preventief ingrijpen mogelijk maken. De belangrijkste daarvan zijn predictive profiling en security questioning. Het menselijke aspect staat altijd voorop. Niet alleen wat betreft de beveiliging zelf, maar ook bij de manier waarop potentieel verdachte personen worden benaderd. Beveiligingscamera’s en andere detectiemiddelen kunnen een ondersteunende rol spelen bij het opmerken van afwijkend gedrag.

Waarom kiezen voor proactief beveiligen?

Door beveiliging proactief in te zetten, worden dreigingen in een vroeg stadium herkend en weggenomen. Omdat deze vorm van beveiliging op een sociale en rustige manier gebeurt, ontstaat er geen commotie. Daardoor ondervindt het publiek er weinig tot geen hinder van en wordt het veiligheidsgevoel er niet door ondermijnd.

Contact met ons opnemen voor advies over proactieve beveiliging

Bent u op zoek naar een professional in particuliere beveiliging die gespecialiseerd is in proactieve beveiligingsoplossingen? Dan biedt Connect Security precies wat u nodig heeft. Wij zijn een beveiligingsbedrijf met meer dan 20 jaar ervaring. Tot onze expertises behoren onder meer objectbewaking, winkelbeveiliging, zorgbeveiliging, bouwplaatsbeveiliging en havenbeveiliging.

Onze proactieve dienst voor bewaken en beveiligen wordt helemaal afgestemd op uw wensen en situatie. Wij bespreken met u wat uw bedrijf of object nodig heeft en denken uitgebreid met u mee. Dankzij onze kennis en knowhow op het gebied van beveiliging zien wij niets over het hoofd. Zo zorgen wij voor proactieve beveiliging met 100% maatwerk.

Proactieve beveiligers van Connect Security gaan goed voorbereid te werk en weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen verwachten. Ons personeel is getraind om verdachte situaties snel te herkennen en het niveau van dreiging doeltreffend in te schatten. De beveiligingsmedewerkers van Connect Security zijn bovendien dag en nacht en zeven dagen per week inzetbaar.

Wilt u advies over proactief beveiligen of bent u benieuwd wat wij op dit gebied voor uw bedrijf, winkel of terrein kunnen betekenen? Neem dan contact op met Connect Security. Op de contactpagina vindt u ons e-mailadres en telefoonnummer. U kunt via onze website desgewenst ook direct een vrijblijvende offerteaanvraag indienen.

Beveiliger nodig?

Met meer dan 20 jaar ervaring staan wij graag voor u klaar. Wij zijn binnen 1 á 2 uur ter plaatse als dat nodig is.

Recensies

De afgelopen 15 jaar hebben wij voor én met talloze organisaties gewerkt.
Hieronder enkele referenties waar we trots op zijn:

Augusto de Campos Neto

Gemeente Amsterdam

"In de 12 jaar dat ik als Adviseur Openbare orde en veiligheid heb gewerkt in Amsterdam heb ik Connect Security kunnen inzetten op complexe uitdagingen. De kracht van Connect Security zit enerzijds in de koppeling kunnen maken tussen praktijk en strategie. Daarmee bedoel ik dat men in staat is goed de complexiteit en omgeving te lezen om dan gezamenlijk een strategie te bepalen voor inzet. Anderzijds de flexibiliteit en kwaliteit van personeel. Zelfs op kortetermijninzet met de juiste personen is geen probleem. Met name in complexe wijken waarin snel schakelen op maat nodig is, kwam Connect Security op het juiste moment. Daarnaast kent men en weet men een koppeling te maken met "de straat". Men heeft personeel die de straat begrijpt, de taal kent en cultuur kent, maar ook kan schakelen op directieniveau. Die wisselwerking is heel belangrijk."

Raymond Kollmuss

Hillen & Roosen

"Werk al velen jaren met connect security.
Mijn ervaring met het bedrijf. En eigenaar Serkan. Is super. Altijd op tijd kunnen leveren. Goed personeel. Altijd dat beetje extra. Mocht je iemand zoeken in beveiliging of verkeersregelaar. Dan raad ik connect zeker aan. Serkan bedankt. Je collega Alami in IJmuiden doet zijn werk uitstekend. Krijg de complimenten van de opdrachtgever."

Plaats een reactie